Jämställdhetspolicy

Definition av jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhet och jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan individer i klubben, oberoende av etnisk bakgrund, kön, religion, sexualitet, fysiska/psykiska förutsättningar eller social tillhörighet. I begreppet ingår även förhållandet mellan män och kvinnor och medvetenhet om hur könsbalansen påverkar klubbens förutsättningar och verksamhet. Begreppen omfattar även likvärdig behandling och hur man skapar jämförbara förutsättningar för alla.

Jämställdhet och jämlikhet i Göteborgs Ju-Jutsuklubb

Göteborgs Ju-Jutsuklubb är en liten förening med målsättningen att träna, lära ut och utveckla individer inom japanskt självförsvar. Vi tränar med inställningen att alla kan lära sig utifrån sina egna individuella förutsättningar och i sin egen takt oavsett vem man är som person.

Klubbens verksamhet bedrivs ideellt genom medlemmarnas oavlönade engagemang. På grund av dess storlek är underlaget för tränare och förtroendevalda positioner i styrelse och verksamhetsgrupper begränsat, vilket gör att klubben är medveten om att fullständig jämlikhet i utfall kan vara svårt att uppnå. Trots detta ska klubben verka för att förverkliga jämställdhetspolicyn i den praktiska verksamheten i så stor utsträckning som möjligt och skapa en miljö där alla kan känna sig respekterade och välkomna, och ha möjlighet att bidra till och påverka klubbens utveckling.

Målen med jämställdhetspolicyn

Göteborgs Ju-Jutsuklubbs jämställdhetspolicy har målsättningen att:

  • Alla individer ska ha jämförbara möjligheter att träna och utvecklas i sin utövning av ju-jutsu.
  • Alla medlemmar ska ha lika stora möjligheter till inflytande i förtroendeuppdrag och arbetsvillkor.
  • Jämställdhetstänkandet ska ingå som en naturlig del av verksamheten för samtliga medlemmar.
  • Behandla människor likvärdigt, och att det är allas ansvar att se till att det efterlevs.
  • Trakasserier på grund av kön, psykiska/fysiska förutsättningar, etnicitet, sexualitet eller social tillhörighet aldrig ska godtas.
  • Mobbing, utfrysning eller övrig social isolering av individer aldrig ska accepteras.

Åtgärder

Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet mellan individer genom att alla ska tilldelas resurser efter samma principer och klubbens regler när det gäller finansiella medel, tillgång till träningslokalen, träningstider mm.

Föreningen ska sträva efter diversitet bland föreningens olika poster och förtroendeuppdrag.

Alla tendenser till trakasserier eller mobbing ska aktivt motverkas.

Handlingsplan

  • Som klubb: Informera alla grupper i samband med terminsstarter om villkoren för jämställdhet och klubbens syn på trakasserier/mobbing, och vem man vänder sig till om något inträffar.
  • Som medlem: Säg ifrån till den som trakasserar/mobbar och informera din tränare om det som hänt. Vill du inte själv säga ifrån, säg till din tränare vad som hänt. Vill du undvika att säga till tränaren, eller om tränaren är den som utsätter dig för trakasserier/mobbning, kontakta istället styrelsen. Du har rätt att vara anonym.
  • Som instruktör: Tala med den som blivit utsatt så snabbt som möjligt om vad hen upplever. Tala därefter med den/de som trakasserat, och tydliggör vilka värderingar som klubben och sporten står för. Informera målsman om den utsatte är minderårig. Meddela styrelsen om att någon har blivit trakasserad.
  • I styrelsen: Om trakasserier inträffar upprepade gånger i samma träningsgrupp eller med samma individer inblandade bör vidare åtgärder tas, t.ex. samling av medlemmar, instruktörer (och föräldrar) och gå igenom vad klubben har för värderingar och att dessa gäller alla.